آخرین اخبار

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

جلسه ای با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
بیشتر بخوانید

اقدامات صورت گرفته در گلخانه فرهیختگان

اقدامات صورت گرفته در گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه فرهیختگان به منظور آموزش عملی و آشنایی با گیاهان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

بازدید مرتب گیاه پزشکان و متخصیین گیاه از محصولات گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

نصب و سرویس سیستم های گرمایشی گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاون دفتر نمایندگی آستان قدس در گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید