برگزاری کارگاه های آموزشی

دوره آشنایی با تغذیه گیاهان و نحوه کوددهی گیاهان توسط مدرس دکتر بابا ربیع با همکاری سرای نوآوری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار میشود.

 

راه های ارتباطی

azad.ec.iau.ir/giah

021_42863377