بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان به همراه نمایندگان و جمعی از بازرگانانی ایران و کشور ازبکستان جهت مبادلات فی مابین از پتانسیل و ظرفیت شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان