جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان در راستای مأموریت سرای نوآوری با موضوع کمک به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن طرح خود اشتغالی پرورش گلهای زینتی در قالب طرح راهبردری شغلی .