عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت

در راستای تأثیر گذاری سرای نوآوری در اکوسیستم و همچنین تعامل با واحدهای دانشگاهی کشور و به منظور بهره گیری از توان تخصصی علمی سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان در خصوص برگزاری نمایشگاه و رویدادهای فناورانه مشترک و همچنین فروش بذر و گلهای زینتی تفاهم نامه منعقد گردید.